system
system
پروپوزال
isi

معیارها و عوامل مؤثر بر كيفيت قضاوت حرفه ای حسابرسي

در پژوهش هاي داخلي و خارجي كه در آن ها كيفيت قضاوت حرفه ای حسابرسي صورت هاي مالي بررسي شده است، پژوهشگران عوامل مختلفي را ذكر كرده اند . چون اندازه گيري كيفيت اظهار نظر حسابرسان مستقل به طور مستقيم ميسر نيست ؛ پژوهشگران براي رسيدن به اين مهم از طريق عواملي كه منجر به افزايش كيفيت اظهار نظر حسابرس می شود ، اين موضوع را بررسي كرده اند؛ به طوري كه مي توان اندازه موسسه حسابرسي، سيستم كنترل داخلي، تجربه حسابرس در جمع آوري شواهد، تخصص حسابرس در صنعت واحد مورد رسيدگي، اندازه واحد تجاري، وجود استانداردهاي كنترل كيفيت و رعايت آن توسط حسابرسان، توانايي حسابرس، انگيزه هاي اقتصادي، تعداد دعاوي حقوقي عليه يك مؤسسه حسابرسي ، استفاده از فن آوري در حسابرسي، ویژگی های فردی، محیط، ارزش های اخلاقی را نام برد. برای مثال انجمن حسابداران خبره كانادا عوامل محيط كار حسابرسي، ويژگي هاي شخصي حسابرس، چگونگي شواهد حسابرسي، فرايند تصميم گيري و خصوصيات كيفي آن را به عنوان معيارهاي قضاوت حرفه اي مطرح نموده است .

انجمن حسابدارن رسمی کانادا (1995) بیان می دارد که در ادبيات حسابرسي تحقيقات و مقالات زيادي درباره عوامل موثر برقضاوت حرفه اي وجود دارد.گردآوري خلاصه نتايج اين مقالات، موجب پديد آمدن مجموعه عوامل شناخته شده موثر برقضاوت حرفه اي حسابرسان مي شود. مطالعات انجام شده درزمره مطالعات بين رشته اي(حسابرسي – روانشناسي) بوده كه شاخه اي از تحقيقات رفتاري هستند.مطالعات روانشناسي اصولاً رفتار انسان را ناشي از دو عنصر اصلي وي‍ژگيهاي شخصي و عوامل محيطي مي شناسند.

در تحقیقی دیگر مهام (1383) بیان می دارد که قضاوت حرفه‌ای از چند عامـل کلـیدی تاثیر می‌پذیرد. پژوهشگـران در حـال حاضر مشغول مطـالعه تاثیر محیط‌کاری حسابرسی، ویژگـی های حسابرس، شواهد حسابرسی، فرایند تصمیم‌گیری و ویژگـی های کیفی قضاوتند .

یکی از عوامل تأثيرگذار بركيفيت حسابرسي ، اندازه موسسه حسابرسي است . دي آنجلو استدلال مي كند كه مؤسسات حسابرسي بزرگ تر به دليل اين كه تمايل به حفظ سابقه و اعتبار مطلوب خود در بازار دارند ؛ از كيفيت حسابرسي بالاتري برخوردارند.   از آن جايي كه اين موسسات دامنه گسترده اي از صاحب كاران را در اختيار دارند به خاطر از دست دادن يك يا چند صاحب كار، كيفيت حسابرسي خود را كاهش نمي دهند. (به نقل از ریش، 2000 :3). كريشنان   و شايور نيز رابطه بين اندازه شركت و كيفيت حسابرسي را مورد بررسي قرار دادند و به اين نتيجه رسيدند كه موسسات بزرگ حسابرسي از كيفيت كار بالاتري نسبت به موسسات كوچك حسابرسي برخوردارند . به عبارت ديگر، بين اندازه موسسه حسابرسي و کیفیت قضاوت حرفه ای حسابرسي رابطه مثبت وجود دارد. در پژوهش ايشان هم چنين اندازه واحد مورد رسيدگي، سلامت مالي شركت صاحب كار و درست كاري و صداقت صاحب كار از موثر بر کیفیت حسابرسي ديده شده است. (کریشنان و شایور، 2000  :266).

از ديد حسابرسان ، توانايي حسابرس و انگيزه هاي اقتصادي نیز از جمله عواملي است كه مي تواند بر كيفيت حسابرسي تأثيرگذار باشد.   از ديگر عوامل تأثيرگذار بر كيفيت حسابرسي ، مبلغ قرارداد است كه حسابرسان ممكن است براي از دست ندادن دستمزد حسابرسي آ ينده از تحريف هاي با اهميت، چشم پوشي كنند . عامل ديگري كه حاكي از كيفيت حسابرسي انجام شده به وسيله موسسه حسابرسي است، تعداد دعاوي حقوقي است كه عليه يك مؤسسه حسابرسي مطرح شده است. براي مثال ، چنان چه تعداد بسيار اندكي دعوي حقوقي عليه موسسه حسابرسی مطرح شده باشد و يا موسسه ای به ندرت در اظهار نظر حسابرسي خود تجديد نظر كند از نظر كيفيت حسابرسي در رتبه بالايي قرار دارد . لیس و واتس (1994) رابطه بين دعواي حقوقي و كيفيت قضاوت حرفه ای حسابرسی را مورد بررسی قرار دادند. آنان در پژوهش خود به اين نتيجه رسيدند كه حسابرساني كه از فن آوري حسابرسي ضعيف تري استفاده مي كنند، ممكن است بيشتر كه دعواي حقوقي عليه آنها اقامه شود (به نقل از ریش، 2000).

مسـیـر و کویلیام (1992) در مـقــالـه‌ای بـا عنوان «اثر پاسخگویی روی قضاوت حرفه‌ای» بیان می‌کنند که بیشتر مطالعات و پژوهش های روان‌شناسی اجتماعی گویای آن است که مسئولیت داشتن تصمیم گیران برای اقداماتی که انجام می‌دهند، ممکن است فرایند قضاوت را تحت تاثیر قرار دهد. از این‌رو، حسابدهی (پاسخگویی) بعد مهمی از محیط قضاوت حسابرسان است.

تحقیقی با عنوان «میزان تاثیر محیط کاری بر قضاوت حرفه‌ای حسابرسان» توسط بزرگ‌ در سال 1386 انجام شده است. هدف این تحقیق شناسایی و معرفی عوامل تشکیل‌دهنده محیط کاری به لحاظ تاثیر آنها بر قضاوت حرفه‌ای و رتبه‌بندی آنهاست. با توجه به نتایج تحقیق می‌توان بیان کرد که رتبه‌بندی پنج ویژگی محیط کاری موثر بر قضاوت های حرفه‌ای حسابرسان، به‌ترتیب یادشده در زیر است (بزرگ‌، 1386):

1.استانداردهای حرفه‌ای،

2.شناخت فعالیت صاحبکار،

3.پاسخگویی،

4.کمیته حسابرسی،

5.فشار رقابتی، و

6.پذیرش حسابرسی صاحبکار

انجمن حسابداران خبره کانادا (1995) بیان می دارد که برای ارزیابی کیفیت تصمیم ها و قضاوت های حسابرسی، محققان از معیارهای زیر استفاده می‌کنند:

صحت: صحت به‌معنای صحیح بودن یا انطباق قضاوت با واقعیت است. در حالت مطلوب باید از معیار

خارجی قابل‌سنجش و عینی مثل صحت یا «صحیح‌بودن» استفاده نمود.

اجماع: در بسیاری از موقعیتهای تصمیم‌گیری حسابرسی، معیارهای خارجی معینی وجود ندارد. در این موقعیت‌ها، برای ارزیابی صحت، از اجماع کارشناسان و خبرگان حرفه‌ای کمک گرفته می‌شود که در آن اجماع به معنی درجه توافق افراد قضاوت‌کننده با یکدیگر است.

همخوانی: یعنی ارتباط بین دو قضاوت مختلف حسابرس؛ برای مثال، معیار همخوانی داخلی بین قضاوت مربوط به ارزیابی خطر کنترل و قضاوت مربوط به تعیین نوع و مقدار آزمون محتوای مورد نیاز.
پایداری: به معنی ثبات قضاوت حسابرس، در پاسخ به شاخص یک مسئله مشابه در مقاطع مختلف زمانی است. به‌عبارت دیگر، در نقاط مختلف زمانی یا در شرایط یکسان یا مشابه، یک حسابرس باید به نتیجه یکسان یا منطقاً مشابهی دست پیدا کند. تفاوت احتمالی در نتیجه، باید به‌دلیل تفاوت در شرایط باشد.
نشانه‌های وجود مشکل: نشانه‌هایی است که ممکن است بروز کند. برای مثال، در مسائل پزشکی علائم بیماری در کار درمان، همچون نشانه تلقی می‌شود. در حرفه حسابرسی، شاخص‌مسئله، نشانه‌های متنوعی است مانند موجودی ها‌ی راکد، روشهای نامتعارف در سوداوری، نقض الزامات قانونی یا تغییر در رویه‌های حسابداری.
بینش ‌فردی: عبارت است از متناسب بودن نشانه وجود مشکل با میزان اهمیت تعیین‌شده توسط حسابرس که به درک حسابرس از این امر مربوط می‌شود. داشتن درجه بالایی از درک شخصی بسیار مهم است، زیرا حسابرسان اغلب مجبورند نتایج خود را برای دیگران توضیح دهند و راجع به آن بحث کنند. افزون بر این، حسابرسی که از درک شخصی برخوردار است، می‌تواند با استفاده از دانش به آموزش سایر حسابرسان کم‌تجربه کمک کند.

توانایی ‌دفاع: عبارت است از ارائه توجیه‌های پذیرفتنی در برابر دیگران برای یک موضوع خاص. قضاوت حرفه‌ای باید در برابر دیگران درخور ‌دفاع باشد. با این که «دیگران» می‌توانند به نتیجه متفاوتی برسند، نظر حسابرس نیز باید دفاع‌پذیر باشد.

مشورت: مشورت در همه مراحل تصمیم‌گیری مفید است. طراحی موقعیت‌هایی که نیازمند مشورت است و تعیین افراد طرف مشورت، به چند عامل بستگی دارد؛ عواملی مثل اندازه شرکت، سطح دانش، تجربه و صلاحیت کارکنان و پیچیدگی مسائل و مشکلات مورد‌نظر. برای مثال، شرایط موجود ممکن است مستلزم به‌کارگیری اصول تخصصی پیچیده‌ای شود که انجام مشورت را ایجاب کند.

مستندسازی: تهیه و نگهداری کاربرگ های حسابرسی و دریافت و حفظ این گونه مدرکها به‌وسیله حسابرس، در ارتباط با اجرای عملیات حسابرسی

دواند دارس و گیروکس (1999) تحقیقی با عنوان «شناسایی متغیرهای موثر بر کیفیت و انتخاب حسابرسان» انجام دادند که نتایج آن عبارت بود از این که کیفیت حسابرسی با تعویض به‌موقع حسابرسان و انتخاب حسابرسان جدید افزایش می‌یابد، کیفیت حسابرسی با بررسی کاربرگ‌های حسابرسی به‌وسیله اشخاص ثالث بهبود می‌یابد و کیفیت قضاوت حسابرسی با افزایش اندازه و همچنین سلامت مالی صاحبکار افزایش پیدا می‌کند.

 

با تشکر         

سایت علمی فایلس

14 اسفندماه 1393

i cheated on my husband stories why my husband cheated should i cheat on my husband
women who cheat on their husbands blog.e-lecta.com how to cheat wife
illustrated adult stories allindiasweetsrestaurant.com sex stories swinger girls reader
furosemide eg click furosemide hond
inderal la link inderal comprar
minoxidil chile minoxidil minoxidil kirkland
metoprolol sandoz cmi saveapanda.com metoprolol dose range
abortion at 12 weeks abortion clinics in new orleans aspiration abortion
kamagra comprimidos movidafm.net kamagra gel
printable cialis coupon pureheartvision.org cialis manufacturer coupon
omeprazole vidal omeprazole sandoz omeprazole vidal
side effects of abortion pill post abortion pill the abortion pill
abortion pill side effects abortion pill video late term abortion pill
omeprazole effet secondaire omeprazole 20 mg omeprazole enceinte
viagra kaufen apotheke osterreich viagra kaufen apotheke osterreich online apotheke potenzmittel rezeptfrei
abortion pill costs buy abortion pill pro abortion
duphaston tablete duphaston iskustva duphaston i ovulacija
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston iskustva duphaston tablete za odgodu menstruacije
vermox cijena vermox cijena vermox sirup cijena
cialis cialis tadalafil cialis tadalafil
amoxicillin 1000 mg adlerhohenems.com amoxicillin nedir
metoprolol tartrate metoprololsuccinat bivirkninger metoprolol medicin
new prescription coupons ismp.org printable coupons for cialis
duphaston cijena bez recepta gerarprieto.com duphaston
cialis.com coupon discount prescription coupons cialis coupon
pregnancy and abortion apocalypse-ink.com abortion definition
drug prescription card cialis coupons from manufacturer discount prescription drug cards
drug discount coupons online cialis coupons cialis prescription coupon
implant naltrexone read naltrexone alcohol abuse
drug implants for addicts how naltrexone works vivitrol naltrexone
revia uses blog.jrmissworld.com ldn for autism
تحليل آماري
تبلیــغات
وبلاگ مديريتي
system
تحليل مديريتي
پايان نامه
تحليل آماري
ايستگاه
ترجمه تخصصي
powered by Mehrpars@outlook.com