system
system
پروپوزال
isi

نظریه ی شناختیاجتماعی باندورا

يكي از نظريه‌هاي معروف رفتارگرايي شناختي نظريه يادگيري اجتماعي است كه در تدوين آن آلبرت بندورا بيش از ديگران سهم داشته است. بر اساس نظريه يادگيري اجتماعي، هم متغيرهاي پيش‌آيندي محيطي در ايجاد و نگهداري رفتار مؤثرند، هم متغيرهاي واسطه‌اي ذهني (متغيرهاي خودتحميلي يا خودساخته) و هم متغيرهاي پيامد محيطي. لذا روانشناسان پيرو اين نظريه، در بررسي عوامل مؤثر بر رفتار، نه تنها به تحليل رويدادهاي محيطي پيشايندي (كه برانگيزاننده رفتار هستند) و رويدادهاي محيطي پيامدي (كه در كنترل رفتار دخيلند) مي‌پردازند، بلكه آنها طبق بعضی ديگر از عوامل تعيين كننده رفتار، يعني متغيرهاي شخصي انديشه، برداشت ها و تصورات ذهني فرد را نيز مورد توجه خاص قرار مي‌دهند. اين متغيرهاي شخصي محصول تاريخچه يادگيري فرد هستند كه از طريق آنها، شرايط محيطي رفتار فرد تعيين می شود وبرآن تأثير مي‌گذارند.

بندورا (1997) اظهار داشته است كه محيط تابعي از رفتار است. بنابراين، رفتار محيط را مي‌سازد. اين محيط جديد، به نوبه خود، رفتار را تحت تأثير قرار مي‌دهد و اين كنش و واكنش دو جانبه بدون توقف ادامه مي‌يابد. اهميت اينگونه تغيير از تأثير عوامل اجتماعي بر رفتار آدمي اين است كه انسان نيروي خود را دارد: يعني مي‌تواند در شكل دادن سرنوشت خود، از طريق ايجاد تغيير در محيط، به طور فعال شركت داشته باشد. در نظريه يادگيري اجتماعي، هم عوامل عيني محيطي در تعيين رفتار نقش دارند و هم عوامل ذهني شخص. لذا در اين نظريه علاوه بر عوامل محيطي، فرآيندهاي شناختي ذهني نيز مورد بررسي و تحليل قرار مي‌گيرند و براي ايجاد تغيير در رفتار فرد به اين عوامل نيز توجه خاصي مي‌شود. (سيف، 1384).

بندورا (1986) در نظريه شناختي ـ اجتماعي خود مي‌گويد: تمامي رفتارها بجز رفلكس اوليه (مثلاً پلك زدن) آموختني است. اين يادگيري اجتماعي از طريق مدل‌سازي و تقليد رفتارهاي بزرگسالاني چون والدين، معلمان، همكلاسان يا همسالان صورت مي‌گيرد. كودكان در دوران طفوليت مثل والد همجنس خود راه مي‌روند و محبت و رفتار مي‌كنند. اما بعدها گويش همسالان خود را ياد مي‌گيرند در صحبت از آنها پيروي مي‌كنند.

دومين عنصر اصلي نظريه بندورا، تقويت‌هايي است كه ديگران در قالب رفتارهاي فرد بروز مي‌دهند به عنوان مثال والدين برخي از رفتارهاي كودكان را تشويق مي‌كنند و برخي ديگران را ناديده گرفته و تشويق نمي‌كنند. بطور كلي كودكان رفتارهايي را كه در جهت انجامشان تشويق شده باشند ياد مي‌گيرند و انجام مي‌دهند. بنابراين بازخورد نقش تعيين كننده‌اي در عملكرد مؤثر دارد.

بندورا (1997) در نظريه جبرگرايي متقابل خود معتقد است رفتار فرد مي‌تواند محيط او را تحت تأثير قرار دهد. و در عين حال محيط نيز بر رفتار فرد تأثير دارد. افراد به واسطه‌ي فرآيندهاي شناختي خويش در جايگاهي قرار مي‌گيرند كه مي‌توانند موقعيت‌هاي مختلف را تشخيص دهند و در نتيجه ممكن است رفتار آنها وابسته به موقعيتي باشد كه در آن قرار مي‌گيرند، بنابراين در موقعيت‌هاي گوناگون متفاوت است.

فراگيري مهارتهاي تازه با مشاهده كردن رفتارهاي ديگران، بخش عادي زندگي روزمره است. كودكان در بسياري از موقعيت‌ها صحبت‌كردن و عمل كردن ديگران را مشاهده مي‌كنند و شاهد پيامدهاي اين فعاليت‌ها هستند. اينگونه مشاهدات الگوهايي را تعيين مي‌كنند كه راهبردهايي را براي استفاده در زمانها و مكان‌هاي ديگر به كودكان مي‌آموزند پژوهش در باره يادگيري مشاهده‌اي روي رفتارهاي خاص متمركز بوده است ولي تحقيقات نشان داده‌اند كه نگرش‌ها را نيز مي‌توان از طريق مشاهده فرا گرفت. (ميلر، 1993).

بنابراين در اين آموزش از روش‌هايي كه شركت فعال كودكان و نوجوانان را در امر آموزش تسهيل مي‌بخشد، استفاده مي‌شود. اين شيوه‌ها شامل تشكيل گروه‌هاي كوچك يا گروههاي دوتايي، بارش فكري، ايفاي نقش و بحث و مناظره مي‌باشد. (سازمان بهداشت جهاني، ترجمه: نوري قاسم‌آبادي، محمد خاني، 1377).

بندورا مي گويد انسان موجودي اجتماعي است و رفتار او بايد در پرتو روابط اجتماعي بررسي شود. انسان داراي ظرفيت‌هاي شناختي وسيعي است و مي‌تواند دربارة ارتباط ميان رفتار و پيامدهاي آن بيانديشد و آنها را پيش‌بيني و ارزيابي كند.به اعتقاد بندورا يادگيري‌هاي پيچيده انسان غالباً از طريق مشاهده مستقيم رفتار ديگران، نظير والدين، همسالان، معلمان و نيز صحنه‌هاي فيلم و حتي كارتون و ... شكل مي‌گيرد. به اعتقاد او ما در خلال زندگي در معرض الگوهاي مختلف قرار مي‌گيريم مشاهده اين الگوها به ما فرصت مي‌دهند كه بدون آزمايش و خطاي مستقيم و خطرپذيري هاي متعدد، رفتارهاي متنوعي را بياموزيم، از آنچه كه انسان داراي توانايي‌هاي شناختي است، او مي‌تواند از ميان الگوهاي موجود تنها به بعضي از آنها توجه كند، يعني او تا حدودي داراي حق انتخاب است. بندورا معتقد است كه يادگيري مشاهده‌اي نوعي يادگيري شناختي است كه چهار فرآيند را در بر مي‌گيرد:

 فرآيند توجه، نگهداري، توليد و انگيزش.

با تشکر

سایت علمی فایلس

21 اسفندماه 1393

يكي از نظريه‌هاي معروف رفتارگرايي شناختي نظريه يادگيري اجتماعي است كه در تدوين آن آلبرت بندورا بيش از ديگران سهم داشته است. بر اساس نظريه يادگيري اجتماعي، هم متغيرهاي پيش‌آيندي محيطي در ايجاد و نگهداري رفتار مؤثرند، هم متغيرهاي واسطه‌اي ذهني (متغيرهاي خودتحميلي يا خودساخته) و هم متغيرهاي پيامد محيطي. لذا روانشناسان پيرو اين نظريه، در بررسي عوامل مؤثر بر رفتار، نه تنها به تحليل رويدادهاي محيطي پيشايندي (كه برانگيزاننده رفتار هستند) و رويدادهاي محيطي پيامدي (كه در كنترل رفتار دخيلند) مي‌پردازند، بلكه آنها طبق بعضی ديگر از عوامل تعيين كننده رفتار، يعني متغيرهاي شخصي انديشه، برداشت ها و تصورات ذهني فرد را نيز مورد توجه خاص قرار مي‌دهند. اين متغيرهاي شخصي محصول تاريخچه يادگيري فرد هستند كه از طريق آنها، شرايط محيطي رفتار فرد تعيين می شود وبرآن تأثير مي‌گذارند .

بندورا (1997) اظهار داشته است كه محيط تابعي از رفتار است. بنابراين، رفتار محيط را مي‌سازد. اين محيط جديد، به نوبه خود، رفتار را تحت تأثير قرار مي‌دهد و اين كنش و واكنش دو جانبه بدون توقف ادامه مي‌يابد. اهميت اينگونه تغيير از تأثير عوامل اجتماعي بر رفتار آدمي اين است كه انسان نيروي خود را دارد: يعني مي‌تواند در شكل دادن سرنوشت خود، از طريق ايجاد تغيير در محيط، به طور فعال شركت داشته باشد. در نظريه يادگيري اجتماعي، هم عوامل عيني محيطي در تعيين رفتار نقش دارند و هم عوامل ذهني شخص. لذا در اين نظريه علاوه بر عوامل محيطي، فرآيندهاي شناختي ذهني نيز مورد بررسي و تحليل قرار مي‌گيرند و براي ايجاد تغيير در رفتار فرد به اين عوامل نيز توجه خاصي مي‌شود. (سيف، 1384).

بندورا (1986) در نظريه شناختي ـ اجتماعي خود مي‌گويد: تمامي رفتارها بجز رفلكس اوليه (مثلاً پلك زدن) آموختني است. اين يادگيري اجتماعي از طريق مدل‌سازي و تقليد رفتارهاي بزرگسالاني چون والدين، معلمان، همكلاسان يا همسالان صورت مي‌گيرد. كودكان در دوران طفوليت مثل والد همجنس خود راه مي‌روند و محبت و رفتار مي‌كنند. اما بعدها گويش همسالان خود را ياد مي‌گيرند در صحبت از آنها پيروي مي‌كنند .

دومين عنصر اصلي نظريه بندورا، تقويت‌هايي است كه ديگران در قالب رفتارهاي فرد بروز مي‌دهند به عنوان مثال والدين برخي از رفتارهاي كودكان را تشويق مي‌كنند و برخي ديگران را ناديده گرفته و تشويق نمي‌كنند. بطور كلي كودكان رفتارهايي را كه در جهت انجامشان تشويق شده باشند ياد مي‌گيرند و انجام مي‌دهند. بنابراين بازخورد نقش تعيين كننده‌اي در عملكرد مؤثر دارد .

بندورا (1997) در نظريه جبرگرايي متقابل خود معتقد است رفتار فرد مي‌تواند محيط او را تحت تأثير قرار دهد. و در عين حال محيط نيز بر رفتار فرد تأثير دارد. افراد به واسطه‌ي فرآيندهاي شناختي خويش در جايگاهي قرار مي‌گيرند كه مي‌توانند موقعيت‌هاي مختلف را تشخيص دهند و در نتيجه ممكن است رفتار آنها وابسته به موقعيتي باشد كه در آن قرار مي‌گيرند، بنابراين در موقعيت‌هاي گوناگون متفاوت است .

فراگيري مهارتهاي تازه با مشاهده كردن رفتارهاي ديگران، بخش عادي زندگي روزمره است. كودكان در بسياري از موقعيت‌ها صحبت‌كردن و عمل كردن ديگران را مشاهده مي‌كنند و شاهد پيامدهاي اين فعاليت‌ها هستند. اينگونه مشاهدات الگوهايي را تعيين مي‌كنند كه راهبردهايي را براي استفاده در زمانها و مكان‌هاي ديگر به كودكان مي‌آموزند پژوهش در باره يادگيري مشاهده‌اي روي رفتارهاي خاص متمركز بوده است ولي تحقيقات نشان داده‌اند كه نگرش‌ها را نيز مي‌توان از طريق مشاهده فرا گرفت. (ميلر، 1993).

بنابراين در اين آموزش از روش‌هايي كه شركت فعال كودكان و نوجوانان را در امر آموزش تسهيل مي‌بخشد، استفاده مي‌شود. اين شيوه‌ها شامل تشكيل گروه‌هاي كوچك يا گروههاي دوتايي، بارش فكري، ايفاي نقش و بحث و مناظره مي‌باشد. (سازمان بهداشت جهاني، ترجمه: نوري قاسم‌آبادي، محمد خاني، 1377).

بندورا مي گويد انسان موجودي اجتماعي است و رفتار او بايد در پرتو روابط اجتماعي بررسي شود. انسان داراي ظرفيت‌هاي شناختي وسيعي است و مي‌تواند دربارة ارتباط ميان رفتار و پيامدهاي آن بيانديشد و آنها را پيش‌بيني و ارزيابي كند.به اعتقاد بندورا يادگيري‌هاي پيچيده انسان غالباً از طريق مشاهده مستقيم رفتار ديگران، نظير والدين، همسالان، معلمان و نيز صحنه‌هاي فيلم و حتي كارتون و ... شكل مي‌گيرد. به اعتقاد او ما در خلال زندگي در معرض الگوهاي مختلف قرار مي‌گيريم مشاهده اين الگوها به ما فرصت مي‌دهند كه بدون آزمايش و خطاي مستقيم و خطرپذيري هاي متعدد، رفتارهاي متنوعي را بياموزيم، از آنچه كه انسان داراي توانايي‌هاي شناختي است، او مي‌تواند از ميان الگوهاي موجود تنها به بعضي از آنها توجه كند، يعني او تا حدودي داراي حق انتخاب است. بندورا معتقد است كه يادگيري مشاهده‌اي نوعي يادگيري شناختي است كه چهار فرآيند را در بر مي‌گيرد :

 فرآيند توجه، نگهداري، توليد و انگيزش .

با تشکر

سایت علمی فایلس

21 اسفندماه 1393

best spyware app searchengineoptimization-seo.net free hidden android spy app
prescription discount cards go discount coupons for prescriptions
drugs coupons onlineseoanalyzer.com prescription savings card
pfizer coupons for viagra prescription transfer coupon viagra coupon
coupons for drugs modelosguayaquil.com viagra discount coupons
furosemide eg click furosemide hond
imodium duo read imodium duo
minoxidil chile minoxidil kirkland minoxidil kirkland
risperdaloro williamgonzalez.me risperdal forum
average abortion cost click when is the latest you can get an abortion
abortion at 12 weeks britmilk.co.uk aspiration abortion
kamagra comprimidos kamagra kamagra gel
manufacturer coupons for prescription drugs new prescription coupons cialis trial coupon
voltaren patch totspub.com voltaren nedir
misoprostol abortion how does abortion pill work abortion pill
omeprazole effet secondaire omeprazole enceinte omeprazole enceinte
abortion pill costs how much do abortion pill cost pro abortion
vermox cena vermox vermox
vermox bez recepta vermox bez recepta vermox tablete nuspojave
free abortion pill abortion pill clinics in md having an abortion
new prescription coupons ismp.org printable coupons for cialis
addiyar newspaper addyi fda addyi 100 mg
prescription coupons new prescription coupons free coupon for cialis
drug coupon sgeme.org prescription savings cards
revia medication partickcurlingclub.co.uk vivitrol shot cost
تحليل آماري
تبلیــغات
وبلاگ مديريتي
system
تحليل مديريتي
پايان نامه
تحليل آماري
ايستگاه
ترجمه تخصصي
powered by Mehrpars@outlook.com